Salgs- og leveringsbetingelser

senest revideret maj 2020

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler om køb af en ydelse fra Bureau P v. Anette Kalle Larsen, Gl. Ringstedvej 33, 4300 Holbæk, cvr.nr. 37333840 (herefter ”Konsulenten”) til en kunde (herefter ”Køber”). Det aftales i hvert enkelt tilfælde skriftligt, hvad Konsulentens ydelser skal omfatte.

Betalingsvilkår

Køber betaler Konsulenten det aftalte honorar – enten en fast pris eller timebetaling for opgavens løsning. Køber har en betalingsfrist på 8 dage fra modtagelse af fakturaen fra Konsulenten med mindre andet aftales. Aftaler om faste leverancer i løbet af et år betales enten løbende pr. måned eller forud afhængig af den skriftlige aftale mellem Konsulenten og Køber. Der skal betales for workshops, foredrag mv. før afholdelsen af disse.

En gang årligt, den 1. marts, foretages en almindelig prisregulering, af timepris, klippekort og andre faste aftaler.

Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Manglende overholdelse af Konsulentens betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Konsulenten til at standse yderligere leverancer samt kræve ethvert tilgodehavende indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på 100 kr.

Løbende leverancer

Alle løbende leverancer skræddersyes efter Købers behov. Aftaler herom indgås for en minimumsperiode på 3 måneder. Herefter kan de opsiges med en måneds gensidigt varsel.

Rettigheder

Betinget af Købers rettidige betaling erhverver Køber brugsretten til det af Konsulenten udarbejdede materiale. Brugsretten må ikke videregives eller sælges til tredjepart, og materialet må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt.

Alle øvrige rettigheder til materialet forbliver hos Konsulenten, som således har ret til at reklamere med og sælge lignende løsninger til tredjepart samt anvende materialet til markedsføring i anonymiseret form med mindre andet aftales.

Tidsfrister og aflysninger

Konsulenten har ret til og kan kræve forlængelse af aftalte tidsfrister, når løsning af opgaven forsinkes pga 1) Købers ønsker om ændringer i de aftalte ydelser og opgavens karakter, 2) Køber overholder ikke aftalte tidsfrister, 3) Der opstår begivenheder, som ikke var mulige at forudse ved kontraktens indgåelse.

Hvis Køber aflyser Konsulenten 8 dage eller mindre før ydelsen skal leveres, betaler Køber 50% af Konsulentens honorar. Hvis Køber aflyser Konsulenten mindre end 3 dage før ydelsen skal leveres, betaler Køber 75% af Konsulentens honorar.

Ansvarsbegrænsning

Hvis Konsulenten skal sætte ydelsen i produktion, skal Køber endeligt godkende ydelsen inden dette sker.

Konsulenten kan ikke drages til ansvar for indirekte økonomiske tab, da Køber altid godkender ydelsen inden den sættes i produktion.

Mangler og reklamation

Ved levering skal Køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks herefter give Konsulenten meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.

Tvister og lovvalg

Kontrakter reguleres efter dansk ret. Uoverensstemmelser mellem partnerne om kontrakten, dens opfyldelse eller fortolkning, skal søges bilagt ved forhandling mellem partnerne. Kan parterne ikke opnå enighed, og aftaler partnerne ikke voldgift, skal tvisten afgøres ved Retten i Holbæk.

Ranunkelvej 15, 4300 Holbæk

Email: info@bureaup.dk

CVR: 37 33 38 40

BUREAU P

Telefon: 52 23 36 33